Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (08/03/2024)

V/v nâng lương thường xuyên đợt I/2023 và nâng lương trước thời hạn năm 2023 (13/02/2023)

Quyết định về việc khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 (12/01/2023)

Quyết định về việc Công nhận Danh hiệu thi đua năm 2022 (11/01/2023)

Quyết định về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở năm 2022 (10/01/2023)

Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022 (26/12/2022)

Quyết định trích lập quỹ thi đua khen thưởng năm 2022 (20/01/2022)

V/v khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 (18/01/2022)

Về việc công nhân danh hiệu thi đua năm 2021 (18/01/2022)

Về việc nâng lương thường xuyên đợt 1 năm 2022 và nâng lương trước thời hạn năm 2022 (13/01/2022)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp