Liên kết Website
Văn bản QPPL 14/07/2023

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối tượng khó khăn khác (ngoài đối tượng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ) được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (09/2023/NQ-HĐND)


Mã/Số Hiệu 09/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/7/2023
Ngày hiệu lực 16/7/2023
Trích dẫn Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối tượng khó khăn khác (ngoài đối tượng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ) được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (09/2023/NQ-HĐND)
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2023
Lĩnh vực Lao động - TB&XHXem chi tiết Tại đây