Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Chuyển đổi số thứ hai, Ngày 30/10/2023, 08:42

Triển khai thực hiện “Mô hình: Quản lý chương trình an sinh xã hội thông qua VneID” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông


Ngày 24/10/2023, Sở Lao động - TB&XH đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-SLĐTBXH triển khai thực hiện “Mô hình: Quản lý chương trình an sinh xã hội thông qua VneID”.

 

Nhằm mục đích tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả và mang yếu tố thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch 511/KH-UBND ngày 16/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Đắk Nông; Kịp thời chuẩn hoá, làm sạch dữ liệu an sinh xã hội nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý, thực hiện chính sách; Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các ứng dụng công nghệ số để giải quyết các các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực ngành nhanh nhất, sử dụng DVC trực tuyến (cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc dịch vụ công Quốc gia) tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian đi lại của người dân, doanh nghiệp.

 

Hình ảnh minh họa

 

Kế hoạch yêu cầu: Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, công chức, viên chức thuộc các phòng chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ việc làm trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06/CP về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, của tỉnh, đơn vị; bám sát nhiệm vụ, kịp thời tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao; Khảo sát, đánh giá để tận dụng hạ tầng sẵn có gắn với địa bàn cơ sở của người dân được hưởng những tiện ích từ Đề án 06/CP. Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật, bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; Quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu Phát triển ứng dụng dữ liệu về chuyên ngành để kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm về dữ liệu An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; Nghiêm túc xử lý đối với tập thể, các nhân thực hiện cầm chừng, thiếu quyết liệt làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Sở.

 

Nhằm hướng đến các mục tiêu:

 

(1) Công dân khi đến giao dịch tại Bộ phận một cửa (TT Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở) được hỗ trợ, hướng dẫn để tiếp cận và sử dụng DVC trực tuyến của Sở.

 

(2) 100% công chức, viên chức tiếp nhận TTHC của người dân sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc dữ liệu từ ứng dụng VNeID do người dân xuất trình; không yêu cầu người dân cung cấp các giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú.

 

(3) Phấn đấu chuẩn hóa 100% dữ liệu người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, dữ liệu trẻ em, thông tin về người lao động theo Đề án 06.

 

(4) Phấn đấu 100% các đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội trên địa bàn nhận hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt, thông qua tài khoản ngân hàng, tài khoản viễn thông và các hình thức khác.

 

Hình ảnh minh họa

 

Mô hình áp dụng, thực hiện sẻ gắn với nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và Trung tâm dịch vụ việc làm, cụ thể:

 

(1). Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo Chỉ thị số 21-CT/TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Thời gian hoàn thành: Hoàn thành thí điểm tại thành phố Gia Nghĩa trong năm 2023; thực hiện tại các huyện trên toàn tỉnh vào kỳ chi trả tháng 02/2024.

 

- Chủ động trong công tác tham mưu chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn hóa dữ liệu; phối hợp các huyện, thành phố thực hiện hướng dẫn người dân đăng ký, giải quyết chính sách Trợ giúp xã hội trực tuyến và CSDL đối tượng Bảo trợ xã hội trên phần mềm http://dvcbtxh.molisa.gov.vn đạt chỉ tiêu đề ra; Thời gian hoàn thành: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

 

(2) Lĩnh vực Lao động - Việc làm.

 

- Phối hợp UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo điều tra viên thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh và tổng hợp, chuyển toàn bộ phiếu cho lực lượng Công an xã cập nhật thông tin vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện phân tích tình hình lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; Thời gian hoàn thành: Trong tháng 10/2023 và các năm tiếp theo.

- Phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai tích hợp thông tin Sổ lao động điện tử vào phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

(3) Lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp: Tổ chức tư vấn, hướng dẫn người lao động thực hiện nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh; Thời gian hoàn thành: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

 

(4) Lĩnh vực Người có công: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, đối chiếu làm sạch và nhập dữ liệu người có công trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thời gian hoàn thành: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

 

(5) Lĩnh vực Trẻ em và Bình đẳng giới: Tiếp tục tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em, nhất là đối với các huyện, thành phố đạt tỷ lệ còn thấp; Thời gian hoàn thành: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

 

(6) Văn phòng Sở: Tham mưu triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 06; tổng hợp khó khăn, vướng mắc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; Phối hợp các phòng chuyên môn liên quan tham mưu lãnh đạo Sở bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 06, đảm bảo tiết kiệm, đồng bộ, hiệu quả; Tham mưu công tác chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC của người dân, tổ chức; Phối hợp trong công tác xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

 

Theo đó, Kế hoach yêu cầu các phòng chuyên môn có liên quan, Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra và tổng hợp định kỳ báo cáo tuần, tháng, quý, năm theo quy định; Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Giám đốc Sở (thông qua Văn phòng) để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.

 

Nguồn tin: Văn Phú


Bản in