Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Chuyển đổi số thứ ba, Ngày 14/11/2023, 08:10

Khai mạc lớp tập huấn Chuyển đổi số


Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số.

Nhằm triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phương pháp và hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá… giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức, cơ hội tiếp cận để tạo ra đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ông Ninh Công Dũng Trưởng phòng LĐVL&GDNN phát biểu khai mạc

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND  ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh  về việc ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2022  của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh đắk nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và  thực hiện Kế hoạch số 450/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Sở Lao động - TB&XH đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-SLĐTBXH ngày 18/10/2023 của về việc tổ chức mở lớp "Tập huấn kiến thức chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp".

Ông Ngô Văn Đức - Giám đốc Trung tâm Trung tâm Dữ liệu Công nghệ và Truyền thông truyền tải triển khai các chuyên đề tập huấn

Hôm nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phối hợp Trung tâm dữ liệu công nghệ và truyền thông thuộc sở Thông tin và Truyền thông mở lớp tập huấn chuyển đổi số giáo dục nghề nghiêp tại thành phố Gia Nghĩa với mục đích:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, đào tạo, kiểm tra, đánh giá…giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức đào tạo, cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số;

- Hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số, biết vận dụng chuyển đổi số vào thực tiễn trong quản lý và giảng dạy để nâng cao chất lượng GDNN./.

 

Phan Quang Thắng


Bản in