Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Cải cách hành chính thứ sáu, Ngày 09/06/2023, 10:24

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở ngành, các nhiệm vụ đặt ra tại Kế hoạch số 01/KH-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở Lao động - TB&XH. Sở đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung Kế hoạch năm 2023 đề ra. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở đã thực hiện, hoàn thành 07 nhiệm vụ; 17 nhiệm vụ đang triển khai.

 

6 tháng đầu năm, công tác CCHC của Sở đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

 

1. Về công tác cải cách thể chế:

 

Ban hành Kế hoạch số 07/KH-SLĐTBXH ngày 19/01/2023 về kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

 

Trình UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Ban hành Công văn số 872/SLĐTBXH-VP ngày 02/6/2023 gửi các đơn vị liên quan rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Tổ chức khảo sát trực tuyến tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm năm 2023.

 

2. Công tác cải cách thủ tục hành chính

 

Ban hành Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 09/01/2023 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-SLĐTBXH ngày 17/01/2023 về rà soát đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - TB&XH năm 2023.

 

6 tháng đầu năm 2023, Sở Lao động - TB&XH trình UBND tỉnh ban hành 03 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc các lĩnh vực: Giảm nghèo, Bảo trợ xã hội, người có công. Tại 03 Quyết định nêu trên có:

 

+ 03 TTHC sửa đổi (01 cấp tỉnh; 01 cấp xã; 01 cấp huyện);

+ 04 TTHC ban hành mới (04 cấp xã);

+ 03 TTHC bị bãi bỏ (03 cấp xã).

 

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Lao động - TB&XH có 131 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong đó có:

 

+ 13 TTHC mức độ 4;

+ 07 TTHC mức độ 3;

+ 111 TTHC mức độ 2.

 

Duy trì việc cập nhật, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính tại Bảng thông báo đặt tại trụ sở đồng thời đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở nhằm thuận tiện cho việc tra cứu của tổ chức, công dân.

 

6 tháng đầu năm 2023, Sở đã thẩm định, tiếp nhận 1.917 hồ sơ giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Việc làm, Người có công, Bảo hiểm thất nghiệp (có 158 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 1.759 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua bưu chính; từ kỳ trước chuyển sang 01); 1.715 hồ sơ đã giải quyết trước và đúng hạn; 202 hồ sơ đang trong hạn giải quyết; không có hồ sơ quá hạn do đó không có văn bản xin lỗi tổ chức, công dân.

 

Sở luôn thực hiện việc tiếp công dân theo đúng kế hoạch, có chất lượng, hiệu quả, đăng tải công khai kết quả tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân lên Trang thông tin điện tử của Sở. Thực hiện công tác báo cáo tình hình tiếp công dân theo đúng quy định. Không có các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. 6 tháng đầu năm 2023, Sở đã tiếp 104 lượt công dân đến hỏi các vấn đề liên quan chế độ chính sách người có công, bảo trợ xã hội, việc làm…; Không có trường hợp cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

 

Ban hành Quyết định số 1200/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/5/2023 về công bố TTHC nội bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông.

 

3. Công tác cải cách công vụ và đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức

 

Sở Lao động - TB&XH đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-SLĐTBXH ngày 07/02/2023 về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Sở Lao động - TB&XH năm 2023.  

 

Cử 05 công chức, viên chức tham gia đào tạo Trung cấp lý luận chính trị năm 2023; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng an ninh quốc phòng dành cho đối tượng 4.

 

Công chức, viên chức thuộc Sở có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được công việc được giao, được bố trí phù hợp với vị trí việc làm đã được phê duyệt; Tiếp nhận 03 công chức làm việc tại Sở.

 

Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, quy chế dân chủ, văn minh, văn hóa công sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua những việc làm cụ thể như: tiết kiệm giấy phô tô, giấy in, điện, nước… Công chức, viên chức đeo thẻ đúng quy định khi thực thi công vụ. Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác công chức, viên chức và người lao động luôn tôn trọng, nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc, không có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ. 

 

Triển khai công tác nâng lương thường xuyên đợt I/2023, đợt II/2023 và nâng lương trước thời hạn năm 2023 theo quy định.

 

4. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

 

Ban hành Kế hoạch số 08/KH-SLĐTBXH ngày 19/01/2023 về kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023.

 

Tiếp tục duy trì quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình sử dụng phần mềm Ioffice. 100% công chức thuộc Sở sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi, giải quyết công việc; 100% lãnh đạo Sở duy trì sử dụng chữ ký số; 100% văn bản (không mang tính chất mật) được ban hành trên hệ thống Ioffice, thực hiện lưu trữ hồ sơ điện tử theo đúng quy định; Tiếp tục bố trí 01 chuyên viên chuyên trách công nghệ thông tin; Trang thông tin điện tử có đầy đủ các tính năng và cung cấp thông tin theo quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ.

 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã đăng tải 08 tin, bài tuyên truyền về công tác cải cách hành chính tại đường link http://sldtbxh.daknong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/cai-cach-hanh-chinh/.

 

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC của Sở được lãnh đạo Sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thường xuyên quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, từ đó giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của ngành. Việc ban hành và triển khai các Kế hoạch, nhiệm vụ CCHC được Sở thực hiện đầy đủ, kịp thời, bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các Sở, ngành liên quan./.

 

Lê Thị Hân


Bản in