Liên kết Website
Tra cứu văn bản pháp luật 
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
Số ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
1591/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao
1590/QĐ-UBND 24/11/2023 Về việc xếp hạng doanh nghiệp nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên
11/2023/TT-BLĐTBXH 17/10/2023 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
10/2023/TT-BLĐTBXH 17/10/2023 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
09/2023/TT-BLĐTBXH 29/9/2023 Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
07/2023/TT-BLĐTBXH 28/8/2023 Thông tư Quy đinh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
909/QĐ-UBND 01/8/2023 Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 (909/QĐ-UBND)
900/QĐ-UBND 31/7/2023 Chi tiết bài viết Về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành tỉnh Đắk Nông (900/QĐ-UBND)
06/2023/TT-BLĐTBXH 29/6/2023 Thông tư Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (06/2023/TT-BLĐTBXH)
09/2023/NQ-HĐND 06/7/2023 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và một số đối tượng khó khăn khác (ngoài đối tượng quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ) được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (09/2023/NQ-HĐND)
23/2023/QĐ-QPPL 13/7/2023 Ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (23/2023/QĐ-QPPL)
794/QĐ-UBND 04/7/2023 Quyết định về việc giải thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông (794/QĐ-UBND)
5/2023/TT-BLĐTBXH 15/6/2023 Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
3/2023/TT-BLĐTBXH 31/5/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
4/2023/TT-BLĐTBXH 15/6/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (4/2023/TT-BLĐTBXH)