Liên kết Website
Tra cứu văn bản pháp luật 
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
Số ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản File đính kèm
02/2021/TT-BLĐTBXH 24/6/2021 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15tháng 3năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
01/2021/TT-BLĐTBXH 03/6/2021 Thông tư quy định Danh mục sản phẩm,hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
13/2020/TT-BLĐTBXH 27/11/2020 Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
855/QĐ-SLĐTBXH 20/5/2020 Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa nhà tiếp đón người có công – Kho lưu trữ hồ sơ (855/QĐ-SLĐTBXH)
845/QĐ-SLĐTBXH 18/5/2020 Quyết định về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 ( 845/QĐ-SLĐTBXH)
846/QĐ-SLĐTBXH 18/5/2020 Quyết định về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 (846/QĐ-SLĐTBXH)
648/QĐ-UBND 11/5/2020 Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 về việc phê duyệt kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (648/QĐ-UBND)
641/QĐ-UBND 08/5/2020 Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ (641/QĐ-UBND)
636/QĐ-UBND 07/5/2020 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng và đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (636/QĐ-UBND)
725 /QĐ-SLĐTBXH 06/5/2020 Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020
715/QĐ-SLĐTBXH 04/5/2020 Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, công trình: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Nông. Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp (715/QĐ-SLĐTBXH)
653/QĐ-SLĐTB&XH 27/4/2020 Quyết định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế xây dựng Công trình: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp ( 653/QĐ-SLĐTB&XH)
15/2020/QĐ-TTg 24/04/2020 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
655/QĐ-SLĐTBXH 27/4/2020 Quyết định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán công trình: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp
654/QĐ-SLĐTBXH 27/4/2020 Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra BVTC- dự toán xây dựng công trình: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đắk Nông, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp (654 /QĐ-SLĐTBXH)