Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Cải cách hành chính thứ sáu, Ngày 04/01/2019, 15:54

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019


Ngày 25/12/2018, Sở Lao động đã ban hành Kế hoạch số 2698/KH-SLĐTBXH về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (Sau đây viết tắt là CCHC). Tại Kế hoạch nêu trên Sở đã đề ra những mục tiêu và nội dung chính để thực hiện như sau:

 

1. Mục tiêu

 

Đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh.

 

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc giải quyết thủ tục hành chính.

 

2. Nội dung thực hiện

 

Các chuyên mục, chuyên đề về cải cách hành chính được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở; Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Lao động - TB&XH. 

 

Tự kiểm tra, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật qua đó đề xuất xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội đúng quy định.

 

Rà soát, kiểm tra, đánh giá thủ tục hành chính và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát; Chủ động cập nhật, tham mưu công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành. Đồng thời công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử và tại Bảng thông báo của Sở.

 

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, từ 95% hồ sơ thủ tục hành chính trở lên giải quyết trước hạn, đúng hạn; Thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn nếu có.

 

Thực hiện trao đổi văn bản dưới dạng điện tử giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và với các cơ quan hành chính nhà nước. Triển khai áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 đề ra nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2016 - 2020 nói chung, Kế hoạch cải cách hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016 - 2020 nói riêng và cũng nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác CCHC năm 2018 đồng thời triển khai toàn diện và cải thiện, nâng cao chất lượng công tác CCHC tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Nguồn tin: Lê Thị Hân

 

Số lượt người xem: 13 Bản in Quay lại