Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Cải cách hành chính thứ hai, Ngày 11/11/2019, 14:29

Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác chỉ đạo, điều hành, định hướng về cải cách hành chính (sau đây viết tắt là CCHC) của Sở đối với quá trình phát triển của tỉnh nói chung, Sở Lao động – TB&XH đã xác định đây là việc làm thường xuyên, lâu dài, do đó ngay từ cuối năm 2018, Sở đã ban hành Kế hoạch số 2698/KH-LĐTBXH ngày 25/12/2018 về Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở Lao động – TB&XH; Kế hoạch số 54/KH-SLĐTBXH ngày 09/01/2019 Kế hoạch nâng cao hiệu quả Quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) của ngành Lao động- TB&XH năm 2019.

 

Trong năm 2019, Sở Lao động – TB&XH đã tham mưu HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019, về việc bổ sung một số chính sách thuộc chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020, kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai văn bản QPPL của Trung ương tại địa phương thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

 

Trong năm 2019, Sở đã trình UBND tỉnh 05 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – TB&XH; Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – TB&XH; Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động – TB&XH thực hiện tại Một cửa điện tử; Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện liên thông các TTHC tại Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí".

 

Sau khi nhận Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh ban hành, Sở thực hiện cập nhật, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính tại Bảng thông báo đặt tại trụ sở đồng thời đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở nhằm thuận tiện cho việc tra cứu của tổ chức, công dân. Không có trường hợp cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị đối với các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân, Sở đã đề xuất UBND tỉnh thực hiện cắt giảm tối thiếu 20% thời gian giải quyết đối với 04 TTHC lĩnh vực Người có công, đây là những TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ.

 

Trình UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.

 

Thực hiện sắp xếp đổi mới các phòng chuyên môn, sáp nhập, giảm 02 phòng chuyên môn và giải thể 01 đơn vị sự nghiệp (Quỹ Bảo trợ trẻ em). Hiện nay, Sở có 07 phòng chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc. Thực hiện công tác sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ không vì lợi ích nhóm. Thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đúng theo quy định; Cử 03 công chức tham dự khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị; Cử 08 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

 

Ban hành Quyết định số 959/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/7/2019 về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở Lao động – TB&XH; Quyết định số 960/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/7/2019 về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở Lao động – TB&XH. 02 Quyết định trên là kim chỉ nam cho việc xử sự của công chức, viên chức, người lao động của Sở trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội.

 

Ban hành Quyết định số 1284/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/8/2019 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đăk Nông, đây là căn cứ để tính mức thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức khi kết thúc năm tài chính.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 1538/QĐ-LĐTBXH, ngày 12 tháng 9 năm 2017 về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông; 100% công chức sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi, giải quyết công việc; từng bước thực hiện số hóa tài liệu, văn bản của cơ quan nhà nước.

 

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2018 sang 9001:2015; Ban hành Quyết định áp dụng 119 Quy trình thao tác chuẩn theo Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của Sở thuộc các lĩnh vực: Bảo trợ xã hội và Phòng chống tệ nạn; Lao động – Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp; Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình Đẳng giới; Tổ chức cán bộ.

 

Nhìn chung, công tác CCHC của Sở trong năm 2019 đã đạt được những mục tiêu đề ra. Toàn thể công chức, viên chức của Sở luôn lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo hiệu quả hoạt động của Sở./.

 

Nguồn tin: Lê Thị Hân

 

Số lượt người xem: 13 Bản in Quay lại