Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Bảo trợ xá hội và phòng chống tệ nạn thứ hai, Ngày 20/03/2023, 08:33

Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông


Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 

Nhằm cụ thể hóa việc triển khai và đạt được các mục tiêu tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (bình quân hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025). Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về giảm nghèo năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025.

 

Tập trung giảm mạnh hộ nghèo, hạn chế tái nghèo; giảm khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các vùng miền và các nhóm dân cư; cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, huyện nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

 

Huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng ở các thôn, xã, huyện nghèo và địa phương có tỷ lệ nghèo cao theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, ưu tiên cho địa bàn nghèo và các xã nghèo xây dựng nông thôn mới.

 

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể:

 

Phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 3% trở lên, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên.

 

100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập.

 

100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

 

Triển khai thực hiện chính sách xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận chính sách.

 

Cập nhật dữ liệu, vận hành xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã và quản lý hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội chặt chẽ.

 

Về Chỉ tiêu:

 

* Đối với chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh:

 

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn tỉnh có 13.342 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,97%.

 

Mục tiêu: Phấn đấu cuối năm 2023 toàn tỉnh giảm từ 3% trở lên (tương ứng với số hộ giảm trên 4.990 hộ; số hộ nghèo chung toàn tỉnh cuối năm 2023 còn 8.352 hộ, chiếm tỷ lệ 4,97%).

 

* Đối với chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của các huyện, thành phố:

 

- Huyện Krông Nô: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 851 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,32%.

 

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm từ 1% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 180 hộ.

 

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 671 hộ, chiếm tỷ lệ 3,41%.

 

- Huyện Cư Jút: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 1.183 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,33%.

 

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 2,2 % trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 480 hộ.

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 703 hộ, chiếm tỷ lệ 3,17%.

 

- Huyện Đắk Mil: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 601 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,15%.

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 0,6 % trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 170 hộ.

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 431 hộ, chiếm tỷ lệ 1,54%.

 

- Huyện Đắk Song: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 833 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,07%.

 

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 1% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 200 hộ.

 

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 633 hộ, chiếm tỷ lệ 3,09%.

 

- Huyện Đắk R’Lấp: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 590 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,45%.

 

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 0,7 % trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 170 hộ.

 

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 420 hộ, chiếm tỷ lệ 1,74%.

 

- Huyện Đắk Glong: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 4.545 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 25,68%.

 

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 12 % trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 2.110 hộ.

 

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 2.435 hộ, chiếm tỷ lệ 13,68%.

 

- Huyện Tuy Đức: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn huyện có 4.624 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 30,78%.

 

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn huyện: Giảm 11,3% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 1.650 hộ.

 

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn huyện còn 2.974 hộ, chiếm tỷ lệ 19,50%.

 

- Thành phố Gia Nghĩa: Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn thành phố có 115 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,57%.

 

+ Mục tiêu giảm nghèo năm 2023 toàn thành phố: Giảm 0,2% trở lên, tương ứng với số hộ giảm khoảng 30 hộ.

 

+ Cụ thể đến cuối năm 2023: Số hộ nghèo toàn thành phố còn 85 hộ, chiếm tỷ lệ 0,41%.

 

Để triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình giảm nghèo phù hợp với thực tiễn; lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công chỉ tiêu, mục tiêu giảm nghèo năm 2023. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung rà soát, phân loại ưu tiên hỗ trợ cho số hộ nghèo theo chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 (khoảng 4.990 hộ nghèo) tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và hỗ trợ về thu nhập. Kế hoạch đã đưa ra 08 nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai thực sau:

 

(1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền địa phương, phối hợp và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để nâng cao nhận thức, trách nhiệm để tổ chức thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt là công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện giảm nghèo bền vững, giảm nghèo có địa chỉ, trước hết là phải chấp hành, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận của cấp trên về công tác giảm nghèo bền vững.

 

- Tùy vào tình hình cụ thể, chỉ tiêu ký cam kết hằng năm, các địa phương đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể, thiết thực để lãnh đạo thực hiện, cần có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp để chủ động, kịp thời chỉ đạo công tác giảm nghèo, tập trung các xã, thôn, buôn, bon, bản có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững ở địa phương, cơ sở; có nhiều hình thức, hoạt động tuyên truyền phong phú để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về thực hiện giảm nghèo bền vững, giảm nghèo có địa chỉ; khơi dậy ý chí chủ động, trách nhiệm tự lực vươn lên của người nghèo; nâng cao năng lực cộng đồng, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Mỗi hộ nghèo, người nghèo, địa phương nghèo phải tích cực học tập, tìm việc làm, nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

- Chính quyền cơ sở cần tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tùy nguồn lực huy động và ngân sách địa phương, có thể ban hành chính sách giảm nghèo mới hoặc nâng định mức hỗ trợ của các dự án, chính sách giảm nghèo của Trung ương và của tỉnh để phù hợp với công tác giảm nghèo của huyện, thành phố.

 

- Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý nghĩa quan trọng, vừa là cơ sở để đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, vừa là cơ sở để thực hiện các cơ chế, chính sách và giải pháp giảm nghèo. Vì vậy, cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy trình và khách quan, không chạy theo thành tích, áp đặt chỉ tiêu giảm nghèo, không để bỏ sót hộ nghèo, cận nghèo hoặc đưa vào danh sách những hộ không đủ điều kiện; đào tạo, tập huấn đội ngũ Điều tra viên chuyên nghiệp để cùng với cán bộ xã, thôn thực hiện tốt điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 

(2) Đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

 

- Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo cơ chế, chính sách khuyến khích quy định, tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.

 

- Thực hiện tốt quy hoạch bố trí dân cư vùng dân tộc thiểu số trên cơ sở lồng ghép nhiều chương trình, dự án trên cùng địa bàn để đảm bảo nguồn lực thực hiện và đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng cũng như sắp xếp, bố trí dân cư gắn với phát triển sản xuất; tổ chức thực hiện giao đất, giao rừng cho hộ dân, cộng đồng quản lý theo đúng quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt; tăng cường thực hiện các chính sách dân tộc miền núi, quy hoạch sử dụng đất, trong đó ưu tiên bố trí đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.

 

- Tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Quá trình tổ chức thực hiện, phải phối hợp chặt chẽ để lồng ghép các hoạt động của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ưu tiên cho địa bàn xã nghèo, huyện nghèo để đầu tư đồng bộ theo bộ tiêu chí nông thôn mới.

 

(3) Tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách giảm nghèo để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều

 

- Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và giải quyết nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

 

+ Tiếp tục chú trọng nhân rộng, triển khai có hiệu quả các mô hình sản xuất do Nhân dân làm chủ, chính quyền hỗ trợ, có sự tham gia của doanh nghiệp, sự liên kết giữa người dân và doanh nghiệp, có đầu vào, đầu ra gắn với thị trường, kiên quyết không làm theo kiểu phong trào; trong đó, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công và hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững. Trong quá trình thực hiện phải tăng cường lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, chính sách để hỗ trợ đầu tư cho các xã nghèo, xã biên giới, xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

 

+ Căn cứ số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo, đặc điểm, hoàn cảnh, điều kiện và kế hoạch thoát nghèo của từng hộ, từng địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; đồng thời, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội, đoàn thể các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp kết nghĩa nhận, hỗ trợ hộ đăng ký thoát nghèo.

 

- Thực hiện hỗ trợ hộ nghèo cải thiện chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch - vệ sinh, thông tin, việc làm). Đối với dịch vụ xã hội về nhà ở, nước sạch - vệ sinh và thông tin; Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ dân liên hệ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để được vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở, làm công trình vệ sinh, công trình nước sạch theo các chương trình cho vay hiện nay của Nhà nước. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh; đồng thời, tổ chức vận động doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyên góp các phương tiện nghe - xem (điện thoại, tivi… còn chất lượng và sử dụng được) để hỗ trợ hộ nghèo cải thiện các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để trợ giúp người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo có cuộc sống ổn định, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định của pháp luật, nhất là triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội.

 

(4) Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các địa bàn nghèo, địa bàn có tỷ lệ nghèo cao, thôn, bon, buôn, bản trọng điểm

 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các thôn, bon, buôn, bản trọng điểm, các xã nghèo đặc biệt khó khăn và các huyện có tỷ lệ nghèo cao từ nguồn ngân sách trung ương theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các chương trình, dự án khác có liên quan; chú trọng vận động các nguồn lức xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.                                                                                       

 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các huyện có tỷ lệ nghèo và cận nghèo cao từ nguồn ngân sách được bố trí theo quy định của Chính phủ.

 

(5) Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương  phục vụ giảm nghèo bền vững: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

(6) Thực hiện đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảm nghèo các cấp: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ theo dõi chương trình, đủ năng lực tham mưu triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội tại địa phương. Nội dung đào tạo, tập huấn thực hiện theo hướng dẫn của trung ương và đặc điểm, thực trạng nghèo và giải pháp, chính sách giảm nghèo của tỉnh. Nguồn kinh phí thực hiện từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.

 

(7) Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ thực hiện Kế hoạch

 

- Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo, đặc biệt là nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Bố trí ngân sách đủ để thực hiện đồng bộ, kịp thời, đủ các chế độ, chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

 

- Tăng cường lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án trên cùng địa bàn để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

 

- Tiếp tục vận động các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế trong và ngoài tỉnh giúp đỡ các xã nghèo, huyện nghèo phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững, trước mắt có 13 xã thuộc 02 huyện nghèo (Tuy Đức và Đắk Glong) cần vận động mỗi doanh nghiệp đỡ đầu 01 xã nghèo. Ngoài ra, phân công các cơ quan, đơn vị (cấp tỉnh, huyện, xã) kết nghĩa, giúp đỡ xã nghèo theo chức năng, nhiệm vụ và khả năng huy động nguồn lực của cơ quan, đơn vị mình để tăng cường nguồn lực cho giảm nghèo, tạo điều kiện giảm nghèo bền vững; phân công cán bộ, đảng viên nhận hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo.

 

(8) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kế hoạch giảm nghèo ở các cấp và cơ sở

 

- Các cấp ủy Đảng đưa nội dung giảm nghèo vào Nghị quyết của cấp mình; đồng thời, có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác hỗ trợ giảm nghèo định kỳ và hằng năm.

 

- Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể ở các cấp và các tầng lớp Nhân dân. Đưa nội dung giám sát Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 vào Chương trình công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

 

- Chính quyền các cấp thường xuyên chỉ đạo, thành lập các đoàn, tổ công tác để tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại địa phương theo đúng thẩm quyền và quy định.

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể của tỉnh xây dựng kế hoạch năm 2023 về giám sát, hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đưa ra các giải pháp, huy động nguồn lực của trung ương, vận động kêu gọi tiếp tục xây dựng các mô hình hiệu quả, các quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên của các Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ là hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Nguồn tin: Nguyễn Văn Phú


Bản in