Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Bảo trợ xá hội và phòng chống tệ nạn thứ sáu, Ngày 12/01/2024, 09:03

Đắk Nông ban hành quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh


Ngày 10/01, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 39/QĐ-UBND, Quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, với các nội dung như sau:

Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi là chi trả chính sách trợ giúp xã hội).

Đối tượng áp dụng: Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (bao gồm đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng tăng, giảm, truy lĩnh và mai táng phí); hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; người giám hộ, người được ủy quyền; cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức dịch vụ chi trả và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội.

Phương thức chi trả: Qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử (sau đây gọi là phương thức điện tử) và phương thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt: 

- Đối với phương thức điện tử: Chi trả vào tài khoản của đối tượng hoặc tài khoản của người giám hộ hoặc người được ủy quyền.

- Đối với phương thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho đối tượng tại các điểm chi trả hoặc chi trả theo địa chỉ (tại nhà đối tượng) đối với các đối tượng đặc thù như người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi không thể đi lại để nhận tiền tại các điểm chi trả, không có người ủy quyền.

 

 Ảnh minh họa (Nguồn: Minh Chính)

 

Mức chi phí chi trả cho tổ chức dịch vụ chi trả được xác định theo tỷ lệ % trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố, cụ thể như sau:

- Mức chi phí chi trả đối với tổ chức dịch vụ chi trả bằng phương thức điện tử: Khuyến khích các đơn vị cung cấp dịch vụ miễn phí dịch vụ, hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; trường hợp có thu phí thì mức thu phí dịch vụ không quá 0,5% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Mức chi phí chi trả đối với tổ chức dịch vụ chi trả bằng phương thức tiền mặt: Tối đa không quá 1,6% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa bàn các phường, thị trấn và tối đa không quá 1,8% trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa bàn các xã.

Kinh phí thực hiện chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội theo phân cấp ngân sách của địa phương. Thủ tục thanh quyết toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả: Ủy ban nhân dân cấp huyện lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật; việc lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả phù hợp với điều kiện chi trả tại địa phương.

Hợp đồng chi trả: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp ký hợp đồng với tổ chức dịch vụ chi trả. Nội dung hợp đồng phải nêu rõ: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên; phương thức chi trả (gồm phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử do pháp luật quy định hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt); cách thức chuyển tiền, thời hạn chuyển tiền, thời hạn thanh quyết toán; quy trình, số điểm rút tiền mặt; mức chi phí chi trả theo thực tế; kiểm tra, giám sát; xử lý trường hợp hưởng sai và các thỏa thuận khác có liên quan. Việc ký kết, thực hiện hợp đồng và xử lý tranh chấp hợp đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật, đánh giá định kỳ chất lượng cung cấp dịch vụ.

Cơ sở hạ tầng phục vụ chi trả

- Đối với chi trả điện tử phải bảo đảm hạ tầng và công nghệ triển khai chi trả, thực hiện đa dạng hóa phương thức chi trả tài khoản số, tài khoản ngân hàng; đảm bảo mạng lưới chi trả tại cấp xã.

- Đối với chi trả bằng tiền mặt bảo đảm yêu cầu có kinh nghiệm, có mạng lưới điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn, đảm nhiệm được việc chi trả tại nhà cho một số đối tượng đặc thù, bảo đảm kịp thời và an toàn trong việc chi trả.

Quyết định số 39/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2024 và thay thế Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 27/2/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thực hiện chi trả trợ cấp xã hội thông qua cơ quan cung cấp dịch vụ.

Kèm theo toàn văn Quyết định số 39/QĐ-UBND tại đây./.

Văn Phú


Bản in

Xem danh sách chi tiết