Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Bản in
Cải cách hành chính thứ ba, Ngày 28/11/2023, 09:20

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - TB&XH


Ngày 23/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1587/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, có 01 thủ tục “khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động” được sửa đổi, bổ sung và thực hiện như sau:

- Thành phần hồ sơ: 01 bộ, phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định (Mẫu phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định của Mẫu số 04 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ; bản sao phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị.

- Trình tự thực hiện, gồm 03 bước sau:

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến theo địa chỉ: motcua.daknong.gov.vn.

Bước 2. Xử lý hồ sơ:

+ Trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Trong thời hạn 4,5 ngày làm việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ và cấp Giấy Xác nhận khai báo

+ Trường hợp từ chối cấp Giấy Xác nhận khai báo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3. Trả kết quả:

+ Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

+  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở hoặc theo đường bưu điện (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân).

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, cập nhật thành phần hồ sơ, trình tự, quy trình thực hiện đối với các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông; Văn phòng UBND tỉnh niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Kèm theo File Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 cuối trang./.

 

Văn Phú


Bản in

Xem danh sách chi tiết