Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Cải cách hành chính thứ hai, Ngày 21/01/2019, 16:03

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019


Ngày 14/01/2019, Sở Lao động đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-SLĐTBXH về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tại Kế hoạch nêu trên Sở đã đề ra những mục tiêu và nội dung chính để thực hiện như sau:

 

1. Mục tiêu

 

Tăng cường trách nhiệm của công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là: TTHC) và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Thu hút sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong việc rà soát TTHC và thực hiện quyền giám sát việc giải quyết TTHC tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

 

2. Nội dung thực hiện

 

Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC khi được giao, Đánh giá tác động của TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, Thống kê TTHC mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/thay thế hoặc bãi bỏ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công bố theo quy định, Niêm yết, công khai và tổ chức thực thi TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, Tổ chức việc rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – TB&XH, Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong việc rà soát, đơn giản hóa TTHC và xây dựng phương án đơn giản hoá TTHC, Tổ chức rà soát, đánh giá các TTHC và xây dựng phương án đơn giản hoá TTHC, Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy trình giải quyết TTHC tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trực tiếp giải quyết TTHC, Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC, Viết tin, bài, ảnh tuyên truyền về cải cách TTHC; huy động công chức, viên chức tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến TTHC, giám sát việc thực hiện TTHC.

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác định cải cách thủ tục hành chính là một khâu trọng tâm và được triển khai theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Viêc hoàn thành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính đã đề ra là nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 

Nguồn tin: Lê Thị Hân

 

Số lượt người xem: 13 Bản in Quay lại