Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
8
2
2
3
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Tin tức sự kiện | Tin ngành thứ ba, Ngày 28/09/2021, 08:44

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021 tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật; Sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền; căn cứ kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, trong 9 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), cụ thể:

 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về PCTN

 

- Ban hành Kế hoạch số 434/KH-SLĐTBXH ngày 10/3/2021 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 48/KH-SLĐTB&XH ngày 7/01/2021 về Cải cách hành chính của Sở Lao động - TB&XH năm 2021; Kế hoạch số 136/KH-SLĐTBXH ngày 18/01/2021 về hành động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở LĐTBXH năm 2021. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 09CTr/TU, ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng theo Công văn số 1740/SLĐTBXH-TTr, ngày 05/8/2021.

 

- Triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn bộ công chức, viên chức, người lao động tại Công văn số 1986/LĐTBXH-VP, ngày 01/9/2021; phổ biến thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Công văn số 1691/SLĐTBXH-TTr, ngày 30/7/2021.

 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, sinh hoạt chi bộ…

 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

 

- Ban hành và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công theo Quyết định số 424/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/3/2021.

 

- Công khai bảng lương hàng tháng; kết quả nâng lương; thi đua khen thưởng..theo quy định tại bảng Thông báo của cơ quan; Thực hiện chi trả lương, công tác phí bằng hình thức chuyển khoản.

 

- Xây dựng Kế hoạch số 454/KH-SLĐTBXH ngày 11/3/2021 về chuyển đổi vị trí công tác của công chức năm 2021; trong 9 tháng đầu năm 2021 đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 02 công chức tại Văn phòng Sở.

 

- Xây dựng và thực hiện công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 48/KH-SLĐTBXH ngày 07/01/2021; Thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định số 960/QĐ-SLĐTBXH ngày 04/7/2019.

- Tổ chức triển khai và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đối với 60 người thuộc diện kê khai; đồng thời công khai bản kê khai, báo cáo theo quy định; Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

 

Nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở chỉ đạo, lãnh đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; thực hiện nghiêm các Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp; từ khâu tuyên truyền, giáo dục, xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện, từng bước giúp cho công chức, viên chức, người lao động nâng cao được nhận thức về vai trò và nhiệm vụ của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng, từ đó tích cực tham gia vào công tác phát hiện và phòng ngừa những hành vi tham nhũng. Trong 9 tháng đầu năm 2021 không phát hiện hiện tượng, vụ việc tham nhũng nào hoặc hành vi gây lãng phí tài sản công.

 

3. Phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021

 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ; sinh hoạt Công đoàn và các tổ chức đoàn thể cơ quan; Thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động chi tiêu tài chính cũng như công tác tổ chức biên chế, cán bộ tại cơ quan; Thực hiện công tác tiếp dân đúng quy định…

 

- Triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 434/KH-SLĐTBXH ngày 10/3/2021 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. Tiến hành Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của người đứng đầu, của viên chức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông, dự kiến trong tháng 10/2021.

 

Nguồn tin: Vũ Văn Bình