Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
2
0
4
0
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
1
Thông BáoThứ 6, Ngày 13/10/2017, 10:15

Về việc tăng cường chấp hành thực hiện Pháp luật lao động.

Thực hiện Công văn số 4798/UBND-KGVX ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và đình công; Công văn số 4844/UBND-KGVX ngày 01/9/2017 về tăng cường các biện pháp thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại hai văn bản nêu trên; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Lao động năm 2012,

 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 với các nội dung như sau:

1.     Thực hiện các quy định của pháp luật lao động.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật Lao động, đặc biệt là các vấn đề về việc làm, ký kết hợp đồng lao động, tiền công, tiền lương, điều kiện lao động, đối thoại tại nơi làm việc …cụ thể sau:

 - Về đảm bảo việc làm và ký kết hợp đồng lao động:

Hàng năm trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sử dụng lao động phù hợp; tuyển dụng lao động sát với nhu cầu thực tế cần sử dụng, không tuyển vượt quá nhu cầu dẫn đến không đảm bảo việc làm cho người lao động. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng lao động của từng năm, doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với từng người lao động đảm bảo tất cả số lao động vào làm việc đều phải được ký hợp đồng lao động. Việc ký hợp đồng lao động phải được thực hiên theo đúng quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Về tiền lương, tiền công:

Đề nghị các doanh nghiệp căn cứ quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động-TB&XH quy định về tiền lương để xây dựng, áp dụng thang lương bảng lương, trả lương cho người lao động theo đúng quy định.

- Về đối thoại với người lao động:

Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động trong doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở để giải quyết kịp thời những phát sinh trong quan hệ lao động. Lãnh đạo doanh nghiệp chủ động phối hợp với đại diện người lao động để tiến hành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể làm cơ sở thực hiện những lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Thường xuyên thực hiện đối thoại với người lao động để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời trao đổi, thương lượng, tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

- Về nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động. Doanh nghiệp bố trí thời gian cho tất cả người lao động được học tập, nghiên cứu chính sách pháp luật Lao động, Nội quy lao động và quy chế của doanh nghiệp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của người lao động. Thường xuyên liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động để được thông tin về các quy định mới liên quan đến pháp luật lao động; tư vấn, giải thích về các tình huống liên quan đến thực hiện pháp luật lao động. Hàng năm, người sử dụng lao động được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan liên quan tập huấn, tuyên truyền, đối thoại về pháp luật lao động, trên cơ sở đó người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chính sách pháp luật lao động cho người lao động biết tại doanh nghiệp.

2.     Thực hiện các quy định về Bảo hiểm.

Đề nghị các doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của luật Bảo hiểm xã hội trong việc kê khai số lao động phải tham gia, đóng bảo hiểm, giải quyết các chế độ về bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

- Đăng ký số lao động tham gia bảo hiểm:

Sau khi doanh nghiệp tuyển dụng lao động vào làm việc, doanh nghiệp phải lập thủ tục để đăng ký số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội  theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Doanh nghiệp không được thỏa thuận với người lao động để chốn tránh việc đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội hoặc kê khai không đúng các thông tin liên quan đến việc tham gia bảo hiểm của người lao động (công việc làm, mức tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội). Doanh nghiệp không được thu tiền bảo hiểm xã hội của người lao động nhưng không đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội mà sử dụng vào các mục đích khác.

Khi các thông tin liên quan đến việc tham gia bảo hiểm của người lao động có thay đổi, doanh nghiệp phải kịp thời thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội để điều chỉnh.

- Đóng bảo hiểm xã hội: Hàng tháng doanh nghiệp có trách nhiệm trích từ quỹ tiền lương của doanh nghiệp số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động; đồng thời thu từ tiền lương của người lao động số tiền phải đóng bảo hiểm thuộc trách nhiệm của người lao động để đóng cùng lúc cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp, người lao động phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 88 luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các quy định khác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Giải quyết các chế độ về bảo hiểm xã hội đối với người lao động:

Khi phát sinh các chế độ liên quan đến người lao động như: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chấm dứt hợp đồng lao động, mất việc làm, hưu trí, tử tuất... thì doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ giải quyết chế độ cho người lao động, đảm bảo chế độ cho người lao động được giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Đối với những doanh nghiệp còn nợ đọng về bảo hiểm xã hội, đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp cần tìm mọi biện pháp để đóng số tiền còn nợ (bao gồm cả tiền lãi chậm đóng) cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp doanh nghiệp không đóng hoặc chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động thì Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngoài những nội dung liên quan đến việc thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội được nêu trên; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động. Chủ động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; sử dụng có hiệu quả nguồn lực lao động trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng quy định.

Toàn văn công văn được đăng tải tại đây.

 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày: