Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
5
6
5
9
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
PostCheckerComment
  
PostApproverComment
  
PostPublisherComment
  
  
Vo Van Cam10/11/2018 10:30 AMThông Báo0 Approved
Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
3
No
0
  
Vo Van Cam10/11/2018 10:05 AMThông Báo0 Approved
Ngày 11/10/2018, Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 2130/LĐTBXH-VP về việc nâng lương thường xuyên đợt II năm 2018.
3
No
Vo Van Cam
(11/10/2018 10:08 AM) Người xuất bản: Vo Van Cam
0
  
Vo Van Cam9/21/2018 8:50 AMThông Báo0 Approved
Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 454/KH-UBND vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
3
No
0
  
Vo Van Cam9/12/2018 9:45 AMThông Báo0 Approved
Ngày 11/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành thông báo số 96/TB-UBND về nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Sở Lao động – TB&XH thông báo để các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với công chức, viên chức và người lao động, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết.
3
No
Vo Van Cam
(20/09/2018 09:58 AM) Người xuất bản: Vo Van Cam
0
  
Vo Van Cam8/29/2018 3:05 PMThông Báo0 Approved
3
No
0
  
Vo Van Cam8/29/2018 3:00 PMThông Báo0 Approved
3
No
0
  
Vo Van Cam8/29/2018 2:20 PMThông Báo0 Pending
2
No
0
  
Huynh Vu Giang8/29/2018 2:05 PMThông Báo0 Approved
3
Yes
0
  
Vo Van Cam7/3/2018 3:10 PMThông Báo0 Approved
3
No
0
  
Vo Van Cam6/22/2018 9:10 AMThông Báo0 Approved
3
No
Vo Van Cam
(22/06/2018 11:15 AM) Người xuất bản: Vo Van Cam
0
  
Vo Van Cam5/28/2018 3:20 PMThông Báo0 Approved
3
No
Vo Van Cam
(28/05/2018 15:28 PM) Người xuất bản: Vo Van Cam
0
  
Vo Van Cam5/2/2018 9:35 AMThông Báo0 Approved
3
No
0
  
Vo Van Cam4/24/2018 3:40 PMThông Báo0 Approved
3
No
0
  
Vo Van Cam4/23/2018 10:30 AMThông Báo0 Approved
3
No
0
  
Vo Van Cam4/19/2018 2:05 PMThông Báo0 Approved
3
No
Vo Van Cam
(19/04/2018 15:20 PM) Người xuất bản: Vo Van Cam
0
  
Vo Van Cam4/4/2018 9:10 AMThông Báo0 Approved
3
No
Vo Van Cam
(19/04/2018 08:30 AM) Người xuất bản: Vo Van Cam
0
  
Huynh Vu Giang2/26/2018 10:35 AMThông Báo0 Approved
Ngày 17 tháng 01 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, Người có công và xã hội năm 2018
3
No
0
  
Huynh Vu Giang11/30/2017 8:20 AM0 Approved
3
No
0
  
Huynh Vu Giang10/18/2017 3:55 PMThông Báo0 Approved
Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông.
3
No
Huynh Vu Giang
(18/10/2017 15:58 PM) Người xuất bản: Huynh Vu Giang
0
  
Huynh Vu Giang10/13/2017 10:15 AMThông Báo0 Approved
Thực hiện Công văn số 4798/UBND-KGVX ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động và đình công; Công văn số 4844/UBND-KGVX ngày 01/9/2017 về tăng cường các biện pháp thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại hai văn bản nêu trên; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung liên quan đến quy định của Bộ luật Lao động năm 2012,
3
No
Huynh Vu Giang
(13/10/2017 10:24 AM) Người xuất bản: Huynh Vu Giang
0
  
Huynh Vu Giang9/5/2017 4:04 PM0 Approvedhttp://www.sangkienvicongdong.vn/
3
Yes
0
  
Vo Van Cam8/2/2017 9:10 AMThông Báo0 Approved
3
No
Vo Van Cam
(08/08/2017 13:55 PM) Người xuất bản: Vo Van Cam
0
  
Vo Van Cam7/28/2017 8:30 PMThông Báo0 Approved
3
No
0
  
Vo Van Cam7/24/2017 10:25 AMThông Báo0 Approved
3
No
0
  
Vo Van Cam7/14/2017 4:35 PMThông Báo0 Approved
3
No
Vo Van Cam
(16/08/2017 16:46 PM) Người xuất bản: Vo Van Cam
0
  
Huynh Vu Giang5/18/2017 3:30 PMThông Báo0 Approved
3
No
0
  
Huynh Vu Giang5/18/2017 11:05 AMThông Báo0 Approved
3
No
0
  
Vo Van Cam4/28/2017 10:15 AMThông Báo0 Approved
3
No
Vo Van Cam
(01/09/2017 10:28 AM) Người xuất bản: Vo Van Cam
0
  
Huynh Vu Giang4/11/2017 1:47 PMThông Báo0 Approved
3
Yes
0
  
Vo Van Cam3/28/2017 11:05 AMThông Báo0 Approved
3
No
0
1 - 30Next