Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Liên kết Website
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 115  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
Xem word online
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông chủ sở hữu Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội
Xem word online
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp. Dạy nghề
Xem word online
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp. Dạy nghề
Xem word online
Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh. Dạy nghề
Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh. Dạy nghề
Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh. Dạy nghề
. Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh. Dạy nghề
Thủ tục thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh. Dạy nghề
Xem word online
Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh. Dạy nghề
Xem word online
Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do tỉnh quản lý). Việc làm - An toàn lao động
Xem word online
Cấp lại GCN đủ điều kiện hoạt động HL ATVSLĐ đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi GCN hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do tỉnh quản lý). Việc làm - An toàn lao động
Xem word online
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do tỉnh quản lý). Việc làm - An toàn lao động
Xem word online
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do tỉnh quản lý). Việc làm - An toàn lao động
Xem word online
Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối